kovacic2_950

Sledovi zadružnega delovanja v severovzhodni Sloveniji med letoma 1945-1951

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

 

 

Vas vabi na redno mesečno predavanje s predstavitvijo znanstvene monografije


dr. Slavice TOVŠAK

 

z naslovom

Sledovi zadružnega delovanja v severovzhodni Sloveniji med letoma

1945-1951

 

Prvo redno mesečno predavanje v letu 2012 bo posvečeno razvoju zadružnega delovanja na Slovenskem v letih po drugi svetovni vojni. Gostili bomo zgodovinarko in arhivistiko dr. Slavico Tovšak, ki bo ob izidu svoje najnovejše znanstvene monografije z naslovom Sledovi zadružnega delovanja v severovzhodni Sloveniji med letoma 1945-1951 spregovorila o dogajanju na političnem in gospodarskem področju na Slovenskem ter predstavila transformacijo slovenskega podeželja in njegovega prebivalstva po drugi svetovni vojni.

 

Znanstvena monografija dr. Slavice Tovšak predstavlja obširno študijo gospodarske zgodovine severovzhodne Slovenije med leti 1945 in 1951 ter razvoja zadružništva, kakršni v slovenskem zgodovinopisju v tej obliki doslej nismo bili priča.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 18. januarja 2012, ob 18.00 uri

NA NOVI LOKACIJI: v Veliki dvorani v Karanteni, Pobreška cesta 20, Maribor


 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

WAGNERJEVA GLASBENA DRAMA TRISTAN IN IZOLDA V LUČI BUDIZMA

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor


  
na slavnostno predavanje ob praznovanju 80-letnice
naše častne članice zaslužne prof. UM dr. Mance ŠPENDAL

 

mag. Boštjana ZAJŠKA

 

z naslovom

 

WAGNERJEVA GLASBENA DRAMA

TRISTAN IN IZOLDA V LUČI BUDIZMA

 


Predaval bo doc. dr. Gregor POMPE
z Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani
 

 

 

Richard Wagner je eden izmed osrednjih umetnikov 19. stoletja, ki je s svojo prenovitvijo dramatične umetnosti močno vplival tudi na razvoj gledališča v 20. stoletju. Njegova dela z močno ideološko podstatjo so bila vedno deležna številnih interpretacij, ki so si bile v svojem svetovnonazorskem izhodišču pogosto celo diametralno nasprotne. V tem pogledu pomeni še poseben izziv glasbena drama Tristan in Izolda, ki na prvi pogled ne prinaša pomembnih političnoideoloških podtonov, kot je to značilno za tetralogijo Nibelungov prstan, ali religiozne vsebine, ki preveva glasbeno dramo Parsifal. Različni dramaturški prijemi, med katerimi izstopa ljubezenski napitek, ki naj bi v obeh glavnih protagonistih sprožil nepremagljiva ljubezenska čustva, se zdijo na prvi pogled banalna sredstva, zakoreninjena globoko v najbolj zarjaveli operni tradiciji.

 

 

Toda mogoč je tudi bistveno drugačen pogled: predavanje Wagnerjeva glasbena drama Tristan in Izolda v luči budizma bo razkrilo povsem drugačne vzgibe. Temeljita literarna, glasbena in dramaturška analiza glasbeno-gledališkega dela bodo osnova za širšo interpretacijo, v kateri se bodo odprli manj znani pogledi na znano mojstrovino.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 12. oktobra 2011, ob 18.00 uri

NA NOVI LOKACIJI: v Veliki dvorani v Karanteni, Pobreška cesta 20, Maribor


 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

"Biti Nemec pomeni biti luteran"

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor


  
Vas vabi na redno mesečno predavanje s predstavitvijo znanstvene monografije

 

mag. Boštjana ZAJŠKA

 

z naslovom

 

»BITI NEMEC POMENI BITI LUTERAN

Iz življenja nemških evangeličanov v Mariboru in okolici (1862-1945).

 

 

 

 

Predavatelj bo v predavanju predstavil izsledke raziskav, objavljenih v znanstveni monografiji z naslovom »Biti Nemec pomeni biti luteran«

Avtor v monografiji obravnava temo, s katero se pred njim ni nihče sistematično ukvarjal, zato se opira v glavnem na arhivske vire.

Monografija tako predstavlja pomemben delež k zgodovini Maribora, Spodnje Štajerske in tudi Slovenije.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 8. junija 2011, ob 18.00 uri

NA NOVI LOKACIJI: v Veliki dvorani v Karanteni, Pobreška cesta 20, Maribor


 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

Za svobodo, kralja in domovino

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor

in
Študijski center za narodno spravo
  
Vabimo Vas na redno mesečno predavanje s predstavitvijo znanstvene monografije

 

Dr. Mateje ČOH

 

z naslovom

 

"ZA SVOBODO, KRALJA IN DOMOVINO"

Ilegalne skupine v Sloveniji
med letoma 1945 in 1952

 

Avtorica v monografiji predstavi nastanek, organizacijo in delovanje ilegalnih skupin, t. i. band, po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji. Ilegalne skupine so bile usmerjene protikomunistično in povojna oblast je bila prepričana, da so delovale s ciljem zrušiti tedanji družbeni in politični sistem v Jugoslaviji ter se zavzemale za vrnitev kralja Petra II. v domovino. Ta cilj naj bi dosegle s političnimi, z vojaškimi, obveščevalnimi in s propagandnimi akcijami; pri tem naj bi se povezovale s tujimi obveščevalnimi službami, predvsem z britanskimi in ameriškimi. Ilegalno delovanje je odkrivala in preganjala Uprava državne varnosti (Udba), ki je nekaj članov in podpornikov ilegalnih skupin likvidirala v akcijah za njihovo razbitje, večina pa je bila obsojena na javnih, političnih in montiranih sodnih procesih.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 18. maja 2011, ob 18.00 uri

NA NOVI LOKACIJI: v Veliki dvorani v Karanteni, Pobreška cesta 20, Maribor


 

Prisrčno vabljeni!

 

Direktorica:
mag. Andreja Valič l.r.

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

Vakuum med Slovenci

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor


  
vabi na redno mesečno predavanje z naslovom

 

VAKUUM MED SLOVENCI

 

Predaval bo mednarodno priznani zgodovinar in fizik

Dr. Stanislav Južnič


V nasprotju z morebitnimi pričakovanji je naslov predavanja mišljen povsem dobesedno. Vakuum je prazen, je nič in obenem nekaj zelo pomembnega v sodobni tehniki in znanosti. Aristotel, Dekart in Leibniz so ga imeli za nemogočega, kljub temu ali prav za to pa je v Žužemberku rojeni knez Janez Vajkard Turjaški pred dobrimi tremi stoletji in pol odločilno pripomogel k poskusom magdeburškega župana Otta Guericka za dokaz vakuuma. Danes je vakuum del našega vsakdana od trajno pakiranih živil do žarnic ali katodnih elektronk.

 

V predavanju bodo izpostavljeni poglavitni dosežki slovenskih strokovnjakov za vakuumsko tehniko od kneza Janeza Vajkarda Turjaškega dalje. Mariborska kapucinska knjižnica ima eno najboljših zbirk knjig o zgodnjih vakuumskih tehnikah, slovenske frančiškanske knjižnice pa predstavljajo poglaviten vir slikovnega gradiva. Velik del pomembnih srednjeevropskih izumov v tehniških vedah je zrasel prav na slovenskih tleh, med sivimi celicami slovenskega življa; celo Nikola Tesla je eno svojih najboljših let preživel v Mariboru (1878/1879) med delom v tehniški pisarni industrijskega inženirja. Malo po Teslovem odhodu je Maribor leta 1883 kot prvi v tem delu Evrope z žarnicami opremil svojo javno cestno razsvetljavo. Zenit slovenskega razvoja vakuumskih tehnik so resda jalovi poskusi izdelave (jugo)slovenske atomske bombe ustanoviteljev Instituta Jožef Stefan v polpretekli dobi, ki ob sodobnih zagatah jedrskih elektrarn vedno znova dvigajo obilico prahu.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 13. aprila 2011, ob 18.15 uri

v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7,


 

Prisrčno vabljeni!

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

JUDOVSKA VOJNA MED RESNIČNOSTJO IN MITOM

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor


  
Vas vabi na predavanje z naslovom

 

Prišli bodo Rimljani in nam vzeli sveti kraj

Judovska vojna med resničnostjo in mitom

 

Predaval bo zgodovinar in latinist

Dr. Aleš Maver


Judovska vstaja proti Rimljanom (66-70) ima zaradi različnih razlogov trdno mesto v imaginariju judovskega ljudstva in do neke mere celo sodobne države Izrael. Sočasno je verjetno najbolj znano poglavje judovske zgodovine v antiki.

 

Seveda je grozljivi epilog vstaje z uničenjem Jeruzalema in njegovega templja že zgodaj začel napeljevati na misel, da je do spopada med Judi in Rimljani nujno moralo priti in da se je nakazoval že precej časa. Prav tako je dogajanje s konca šestdesetih let 1. stoletja po Kr. pridobivalo vedno bolj mitske poteze.

 

Predavanje želi na kratko predstaviti predzgodovino in potek judovske vojne, pa tudi njen vpliv na poznejši razvoj judovstva. Razmišljalo bo še o odnosu njenih (predvsem) judovskih sodobnikov do rimske nadoblasti, iz česar bo morda bolj razvidno, da sta bila spopad in njegov končni rezultat v veliki meri sad spleta okoliščin. Posebna pozornost bo posvečena tudi dejavnikom, ki so pripeljali do mitizacije vojne. Ravno zaradi slednje ponuja dogajanje v antični Palestini vrsto vzporednic s podobnimi zgodovinskimi prelomnicami.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 19. januarja 2011, ob 18.00 uri

v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7,


 

Prisrčno vabljeni!

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

Gornji Grad Maribor v luči arheoloških raziskav

 

Priznana mariborska arheologinja

 

Mira Strmčnik Gulič

 

nas bo s predstavitvijo najnovejših arheoloških najdb popeljala v zgodovino pozabljenega mejnega gradu na griču Piramida v Mestnem parku nad Mariborom

 

Temelji nekdanjih grajskih pozidav izvirajo iz visokosrednjeveške, srednjeveške in novoveške faze grajskega razvoja. Pri tem moramo izpostaviti značilno rektangularno zasnovo obodnega gradu, kakršen je značilen za naše grajske stavbe iz časa zrele romanike. Grad Gornji Maribor je kot središče Podravske marke (March burg - Mejni grad - grad mejne marke) zaradi svoje pomembne zgodovinske vloge oblikoval in postavil naselbinske temelje nadaljnjega urbanega razvoja mesta, ki se je razvilo ob njegovem vznožju (sub castro Marchpurg). Z dosedanjim izkopavanji je mogoče ugotoviti, da je prvotna trdnjava stala na starih kulturnih tleh, saj smo na tem mestu dokazali prazgodovinske in poznoantične poselitvene strukture, ki se znatno dopolnjujejo arheološko podobo mariborskega okoliša.

 

PREDAVANJE Z NASLOVOM

 

Gornji Grad Maribor v luči arheoloških raziskav

 

bo potekalo v sredo, 13. oktobra 2010, ob 17.00 uri

na griču Piramida

 

Dostop do griča Piramida je možen z avtomobilom.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik društva:

red. prof. dr. Darko Friš, l.r.

 

V primeru dežja bo predavanje potekalo v

v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, s pričetkom ob 18.00 uri.

Hrvaška in Bosna in Hercegovina 1991–1995

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor

in

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

  

 
Vas vabita na predavanje z naslovom

 

Hrvaška in Bosna in Hercegovina 1991–1995

 

Predaval bo

red. prof. dr. Ivo Goldstein iz Univerze v Zagrebu


Predavatelj bo spregovoril o Hrvaški in Bosni in Hercegovini med leti 1991 in 1995. Hrvaška, ki se geopolitično naslanja na Bosno in Hercegovino, ob izbruhu vojne v tej republiki spomladi leta 1992 do dogajanja nikakor ni mogla ostati nezainteresirana in indiferentna. Toliko bolj, ker je veliko žrtev te vojne predstavljalo tudi hrvaško prebivalstvo v Bosni in Hercegovini. Vojna v Bosni in Hercegovini je namreč v velikosrbski vojaški strategiji predstavljala le nadaljevanje vojne na Hrvaškem. Različni dogodki in procesi vojne v Bosni in Hercegovini so še danes predmet historiografskih, pa tudi številnih političnih razprav.

 

Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

 

 

 

Pridružite se nam

v torek, 1. junija 2010, ob 12.00 uri

v predavalnici 1.5/FF na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru,

Koroška cesta 160. 

Prisrčno vabljeni!

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

Tito in Slovenci v zgodovinski perspektivi in danes

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor

  
Vas vabi na redno mesečno predavanje z naslovom
 

Tito in Slovenci v zgodovinski perspektivi in danes

 

Predaval bo prof. dr. Božo Repe.

 

Slovenci so za Josipa Broza - Tita izvedeli med drugo svetovno vojno. Od leta 1943 dalje se je sistematično začel vzpostavljati kult njegove osebnosti. V Sloveniji je preživel velik del povojnega življenja. Bled in Brdo si je izbral za svoji rezidenci, tu se je odvijal velik del diplomatske dejavnosti, sklenjeni so bili pomembni mednarodni dogovori. Tudi umrl je v Sloveniji. Brez dvoma je bil Tito med Slovenci do svoje smrti izjemno priljubljen in čustva so bila iskrena. Slovenija je jokala, ko je umrl. Danes je Tito še vedno vrednoten pretežno pozitivno, hkrati pa je  hvaležen objekt  senzacionalizmov vseh vrst, predvsem pa  pomembna   točka v  sicer permanentnem  slovenskem kulturnem boju, osrednja osebnost ideoloških  in političnih polemik v zvezi s preteklostjo, ki se prenaša iz generacije na generacijo,  multiplicira pa zlasti  preko poenostavljenih  medijskih  obravnav  in  že kar patoloških anonimnih  razprav na spletnih forumih.

 

 

 

Pridružite se nam
v sredo, 12. maja 2010, ob 18. uri
v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor,
Glavni trg 7.

 

 

Prisrčno vabljeni!

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor

  
vabi na redno mesečno predavanje

 

akademikinje, prof. dr. Zinke Zorko

 

ob izidu znanstvene monografije

 
Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih

 

Predavateljica bo spregovorila o slovenskih narečij, mednarečnih prepletanjih, kakor tudi o geografskih in socialnih vzrokih za nastajanje vmesnih govorov. Narečjeslovne razprave o koroški narečni skupini (koroško mežiško narečje, podjunski govor Strojne, toponimi, priimki in hišna imena na Kozjaku, koroščina v Prežihovih delih, delo Luke Sienčnika in Josipa Šašlja), štajerski narečni skupini (govori: Kopivnik, Miklavž, Šentrupert; kozjansko-bizeljsko narečje; narečna podoba pri štajerskih Slovencih v Avstriji) in panonski narečni skupini (prleščina, cankovski govor, porabski andovski govor, Porabski Slovenci danes, oblikoslovje v panonski narečni skupini itd.) je zbrala v znanstveni monografiji, ki je leta 2009 izšla v mednarodni knjižni zbirki Zora.

 

 

 

Pridružite se nam
v sredo, 21. aprila 2010, ob 18. uri
v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor,
Glavni trg 7.

 

 

Prisrčno vabljeni!

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

produkcija: i-resitve.net